Spotkania międzynarodowe

W dniach 26-27 czerwca 2018 roku zostało zrealizowane kolejne spotkanie międzynarodowe w ramach projektu MATE. Spotkanie zostało zorganizowane przez przedstawicieli Uniwersytetu Alicante, w historycznym budynku w centrum miasta. Partnerzy zdecydowali się na spotkanie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, aby przedyskutować wszystkie najważniejsze zadania, które umożliwią opracowanie gotowego narzędzia dla szkół przed początkiem nowego roku szkolnego 2018/2019.

Podczas spotkania poruszono wszystkie zagadnienia związane z realizacją projektu, zarówno te podsumowujące zrealizowane dotychczas prace, np. testowanie narzędzia i wyniki w poszczególnych krajach, ocena narzędzia przez nauczycieli, jak i kolejne zadania: opracowanie techniczne treningów ( w narzędziu ), uwagi partnerów dotyczące oprogramowania i jego funkcjonowania, jak również kwestie związane z zarządzaniem projektem, promocją i ewaluacja.

Uczestnicy spotkania: Manuel Lillo-Crespo, Rosario Ferrer Cascales, Natalia Albaladejo Blázquez, Manuel Fernández Alcántara, Miriam Sánchez-SanSegundo, Maria José Cabañero, Mar Forner, Juan Carlos Ivorra Bernabeu, Diana Gil, Luis Campos – chess trainer, Edgaras Ščiglinskas, Moisés Betancort, Lorena García, Monika Baryła-Matejczuk, Magda Janiak.

4th meeting Alicante

W dniach 30-31 stycznia 2018 miało miejsce 3cie spotkanie międzynarodowe w ramach projektu MATE czyli wielowymiarowy analityczny trening w edukacji.

Celem spotkania było omówienie zadań związanych z opracowaniem oprogramowania (narzędzia online) składającego się z części szachowej oraz poznawczej, jak również wspólnych zasad rekrutacji uczestników projektu: uczniów i uczennic, kadry dydaktycznej, szkół podstawowych w Polsce, w Hiszpanii, na Teneryfie oraz na Litwie.

Podczas 2 dni trwały dyskusje i ustalenia związane poszczególnymi elementami narzędzia takimi jak: baza danych, profile i uprawnienia użytkowników, sposoby rejestracji, grafika oraz atrakcyjność narzędzia dla uczniów i uczennic szkół podstawowch. W trakcie spotkania zostały również omówione pozostałe ważne zadania takie jak: zarządzanie projektem, ewaluacja i promocja, kolejne etapy prac tj. warsztaty dla kadry dydaktycznej wprowadzające do testowania narzędza czy też treningi szachowe i poznawcze - drugi element narzędzia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji partnerskich oraz trenerzy szachowi z Litwy. Podsumowaniem spotkania była wizyta w szkole szachowe Gaja w Kownie.

 

Drugie spotkanie projektowe odbyło się w dniach 7 i 8 września na Uniwersytecie La Laguna, na Teneryfie (Hiszpania).

Podczas spotkania partnerzy dyskutowali o najważniejszych działaniach związanych z każdym produktem tworzonym w ramach projektu oraz zadaniami związanymi z zarządzaniem.

Pierwszego dnia poruszane były tematy związanie z:

- zarządzaniem jakością oraz ewaluacją projektu ( VMU Litwa dr Judita Kasperiuniene);

- podsumowanie prac w ramach zadania O1 – prezentacja wyników fazy badawczej, podsumowanie testów oraz udziału dzieci w badaniach, prezentacja prac nad doborem bodźców, które będą wykorzystane w kolejnym etapie projektu (WSEI: Dr Robert Porzak, Dr Monika Baryła-Matejczuk)

- Zespół ULL (dr Moisés Bethancort, dr Ramón Aciego i Lorena García) zaprezentował wstępne założenia związane z rekrutacją szkół, nauczycieli oraz uczniów do testowej fazy projektu oraz  zaprezentował innowacyjne formy edukacji szachowej realizowane przez Dr Lorenę Garcia na Teneryfie.

Ostatnim elementem spotkania w  dniu pierwszym był udział w spotkaniu the School Council of Canarias, zajmującej się wspieraniem działań edukacyjnych na wyspie oraz  doradctwem dla  administracji publicznej zajmującej sie edukacją.  W czasie spotkania  zespół projektowy przedstawił główne założenia MATE, następnie  uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat korzyści wynikającej z gry w szachy na podstawie projektu Dr Loreny Garcia oraz wykładu na temat innowacyjnych form nauczania matematyki przeprowadzonego przez  prof. Luis Balbuena.

W drugim dniu spotkania poruszone zostały kwestie:

 - narzędzia/oprogramowania  zestawów testów szachowych i poznawczych ( VMU Litwa dr Judita Kasperiuniene);

- upowszechnianie rezultatów projektu oraz prezentacja przyszłych działań w ramach zadania O3 – opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli (zespół UA: dr Manuel Fernandez i dr Mª José Cabañero)

Ostatnią prezentację przedstawiła Magda Janiak (WSEI) – koordynator projektu, podsumowując realizację wszystkich zadań administracyjnych oraz raportowania.

Autorzy: Manuel Fernández i Mª José Cabañero

2nd meetings

W dniach 6-7 grudnia 2016 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się międzynarodowe spotkanie otwierające realizację projektu MATE.

 Celem spotkania była m.in. dyskusja nad organizacją realizacji projektu, kształtu jego rezultatów oraz zapoznanie się zespołu projektowego. Językiem roboczym spotkania był j. angielski.

  1. Zapoznanie Zespołu

Na spotkaniu byli przedstawiciele wszystkich partnerów z międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt:

  • Universidad de la Laguna (Teneryfa) - reprezentował dr Moisés Betancort;
  • Universidad de Alicante (Hiszpania) - był reprezentowany przez Manuela Fernández i Miriam Sánchez-SanSegundo;
  • Vytauto Didziojo Universitetas (Litwa) – był reprezentowany przez Juditę Kasperiūnienė i Edgaras Ščiglinskas;
  • Instytucję goszczącą Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie reprezentowali: dr Robert Porzak, dr Jan Przewoźnik, dr Monika Baryła-Matejczuk, Marcin Wielgolaski i Wioletta Ozga.

Spotkanie z ramienia WSEI otworzył Marcin Wielgolaski. Oficjalnie przywitał obecnych a także przedstawił prezentację dotyczącą doświadczenia i potencjału WSEI.   

Kolejnym elementem spotkania była prowadzona przez Marcina Wielgolaskiego sesja dotycząca zarządzania w projekcie MATE. Na sesję składały się prezentację dot. zasad finansowania i dokumentowania kosztów, podziału ról partnerów w projekcie oraz zapoznanie z zasadami upowszechniania rezultatów projektu.

WSEI introduction and potential ENG 06.12.2016

MATE_Financial and Contractual Rules

Dissemination_2016_1

kick-off meeting-partner cooperation1

  1. Praca koncepcyjna!

Na spotkaniu poruszane i dyskutowane były pierwsze koncepcje ostatecznego kształtu rezultatów pracy intelektualnej zaplanowanych do wytworzenia w ramach MATE.  

Robert presetation 1

 

Dr Robert Porzak w swoich prezentacjach poruszył problematykę tworzenia treningu dla dzieci oraz powiązanego z nim wytworzeniem podręcznika dla nauczycieli.

Methodological handbook for teachers

Content of training for pupils

Software for testing and training

Dr Monika Baryła- Matejczuk przestawiła prezentację dot. warsztatów dla nauczycieli.

Monika Baryła kick-off meeting-workshops for teachers 

 

  1. Inspiracje

Ekspert WSEI dr. J. Przewoźnik prezentował dorobek polskiej strony – projekt MAT który stał się inspiracją dla realizacji projektu MATE.  

JP MAT presentation 1

 

JP MAT presentation 2

 

Mat_Project

MATE - assumptions

 

Olbrzymią wartością dodaną spotkania był prezentacja perspektyw partnerów z Hiszpanii, Teneryfy i Litwy na realizację zadań w projekcie MATE.

Miriam Manuel presetation 1

 

Miriam i Manuel( Hiszpania) zaprezentowali swoją pracę nad baterią testów neuropsycholohicznych - Computerized Infant Neuropsychological Assessment Battery.

2014 Fasfous Arabic version of BENCI (1) (1)2014 Fasfous Arabic version of BENCI (1) (1)

Moises Presentation 1

 

Dr Moises Betancort zaprezentował dorobek ULL  w zakresie pracy z dziećmi w zakresie trenningu szachowego. Zespół z Litwy zaprezentował swój dorobek w zakresie komputerowych  testów poznawczych ( Tower of London ).

  1. Część praktyczna

Istotnym elementem programu spotkania była wizyta studyjna w laboratoriach Psychologii Eksperymentalnej WSEI. Wizyta umożliwiła zapoznanie z sprzętem i procedurami  badawczymi wykorzystywanym na pierwszym etapie projektu. Prowadził Robert Porzak.

Robert LAB practical demontration

 

That's All